Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Ortsvektor

En ortsvektor är en vektor som har sin fotpunkt i origo.

En vektor, som ju kan parallellförflyttas, kan placeras i origo och blir då en ortsvektor. Denna ortsvektor pekar då ut en punkt i rummet. Koordinaterna för denna punkt representerar då vektorn och blir  vektorns koordinatvektor och det är dessa koordinatvektorer  vi vanligen jobbar med. Ortsvektorn är bara en temporär konstruktion som vi använder för att möjliggöra  kopplingen mellan vektorn och koordinatvektorn.

\[\text{ vektor } \leftrightarrow \text{ ortsvektor }\leftrightarrow\text{ punkt }\leftrightarrow\text{ koordinatvektor }\]

Den viktiga skillnaden mellan en vektor och dess koordinatvektor är att vektorn inte beror av referensramen medan vi får olika koordinatvektorer (för samma vektor) beroende på vilken referensram vi valt.

Analogi :: Om vektorn är en koltrast så har koltrasten vissa karekteristiska egenskaper såsom färg, form och läte. Dessa egenskaper svarar mot vektorn. Referensramarna är våra språk. Samma fågelsort heter olika på olika språk: Svenska: koltrast, Engelska : blackbird, Finska : mustarastas och Ryska: дрозд черный, detta är våra koordinatvektorer. Alla orden/koordinatvektorer representerar samma fågelsort/vektor men beror av vilket språk/referensram vi använder.
 


Fler Nyckelord ::