Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Rang

Rangen för en matris är antalet ledande element /pivotelement  som matrisen har. Genom att Gausseliminera matrisen och identifiera de ledande/pivot elementen så får man fram rangen. Eftersom de nollskilda raderna i den eliminerade matrisen bildar en bas för radrummet och eftersom dessa rader är nollskilda så innehåller de ett ledande/pivotelement och därför har vi lika många basvektorer som pivotelement och följdaktligen är dimensionen för radrummet lika med rangen.

Ett liknande resonemang visar att även kolonnrummets dimension är lika med rangen. 


Fler Nyckelord ::